درباره بهترین مارکت

به بهترین مارکت خوش آمدید، در این مجله فروش و راهکارهای بازاریابی مدرن و دیجیتالی، مدیریت مدرن بازار، آشنایی با شاخص های مختلف تایین کننده در بازار و بازاریابی الکترونیکی را به بحث خاهیم گذاشت و راهنمایی هایی را مطرح خواهیم نمود.